Pages

Ads 468x60px

Thursday, 31 January 2013

ความสำคัญของสุขภาพ

โดยธรรมชาติร่างกายของคนเราต้องมีการเจริญเติบโต มีความแข็งแรง เพื่อต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตของคนเรา และจะต้องมีชีวิตที่ยืนยาวพอสมควร ซึ่งร่างกายจะต้องได้รับสิ่งจำเป็นหรือปัจจัยในการดำรงชีวิตอย่างน้อย 6 อย่าง ได้แก่ อาหาร น้ำ อากาศ การพักผ่อนการออกกำลังกายและการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ชีวิตเป็นสิ่งมีค่ายิ่ง กว่าทรัพย์สินใด ๆ
ทุกคนย่อมรักษาและหวงแหนชีวิตของตนเองปรารถนาให้ตนเองมีชีวิตที่ผาสุก จึงจำเป็นต้องรักษาสุขภาพอนามัยให้
แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอสิ่งที่ประเมินค่ามิได้ของมนุษย์ก็คือ การมีสุขภาพทางกายดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง ๆ มีกล้ามเนื้อที่ทำงานได้ดีสามารถแบกภาระงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่างกายสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีสำหรับทางด้านจิตใจนั้นก็สามารถทำงานสัมพันธ์กับด้านร่างกายได้เป็นอย่างดีจะแยกออกจากกันเป็นไม่ได้ ไม่มีความวิตกกังวล ไม่ถูกความเครียดมารบกวนและเราจะต้องยอมรับถึงสภาพชีวิตที่ตนเองเป็นอยู่ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเรียนการเล่น การทำงานความรับผิดชอบต่อครอบครัว
 

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความผาสุข ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นดังนั้น การที่บุคคลใดมีสุขภาพดี ย่อมเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย

ความสำคัญของสุขภาพกายและจิตใจ
 
ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายด้าน เช่น

1. ด้านการศึกษา ผู้ที่สุขภาพกายและจิตที่ดีย่อมมีจิตใจปลอดโปร่ง
สามารถศึกษาได้สำเร็จ
2. ด้านอาชีพการงาน ผู้ที่สุขภาพกานและจิตที่ดีย่อมมีกำลังใจต่อสู้อุปสรรค
ไม่ท้อแท้ เบื่อหน่าย ทำงานก็บรรลุผลสำเร็จ
3. ด้านชีวิตครอบครัว คนในครอบครัวสุขภาพกานและจิตที่ดี ครอบครัวก็สงบสุข
4. ด้านเพื่อนร่วมงาน ผู้ที่สุขภาพกายและจิตดีย่อมไม่เป็นที่รังเกียจ
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
5. ด้านสุขภาพร่างกาย ถ้าสุขภาพกายและจิตที่ดีร่างกายก็สดชื่น หน้าตายิ้มแย้ม
สมองแจ่มใส เป็นที่สบายใจแก่ผู้พบเห็น อยากคบค้าสมาคมด้วย 

0 comments:

Post a Comment